Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Pedagodzy  ●  Instytucje naukowe, stowarzyszenia   Internet data bases /Internetowe bazy danych

EDUKACJA - www.dbp.wroc.pl Baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism edukacyjnych. Indeksy wyszukiwawcze: autorski, tytułowy, tytułów czasopism, haseł przedmiotowych, haseł osobowych i haseł geograficznych. DOLNY Śląsk Druga baza znajdująca się na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej interesująca dla szukających informacji związanych z andragogiką to „Zawiera opisy artykułów z czasopism (od lat 70.) dotyczących edukacji na terenie Dolnego Śląska.

Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP - http://e-pedagogiczna.edu.pl/169,l1.html znajdująca się na platformie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – EBIB – Elektroniczna Biblioteka w zestawieniach dotyczących oświaty dorosłych zamieszcza spis książek opracowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku pt. „Andragogika (pedagogika dorosłych). Zestawienie bibliograficzne druków zwartych w wyborze w oparciu o zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej za lata 1971–2003”.

EURYDICE - http://www.eurydice.org.pl – Sieć Informacji o Edukacji w Europie, istnieje od 1980 roku. Sieć składa się z biur krajowych, utworzonych przez ministerstwa edukacji poszczególnych krajów, i z biura europejskiego (EACEA P9), utworzonego przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury). EURYDICE, pracując dla twórców polityki edukacyjnej i świata edukacji, przygotowuje i publikuje opisowe analizy systemów edukacji, studia porównawcze na tematy będące przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej i wskaźniki dotyczące różnych poziomów edukacji.

KWALIFIKACJE - www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl system jest zarządzany od strony informatycznej przez Departament Informatyki oraz aktualizowany od strony zasobów informacyjnych przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Obejmuje 253 standardy kwalifikacji zawodowych oraz 257 modułowych programów szkolenia zawodowego. Udostępnione zasoby pozwalają zapewnić jakość kształcenia i powiązać go z rynkiem pracy – są bazą do tworzenia standardów kształcenia, programów nauczania w szkołach zawodowych i na kursach oraz standardów egzaminacyjnych. Zapewniają przejrzystość kwalifikacji co ułatwia zatrudnienie i umożliwia uznawanie kwalifikacji zdobytych na różnej drodze (szkolnej, kursowej, poprzez doświadczenie itp.) Standardy kwalifikacji warunkują porównywalność świadectw i dyplomów co ułatwia m.in. mobilność zatrudnienia także w skali międzynarodowej. Mogą być także wykorzystywane do tworzenia opisów pracy, wartościowania pracy, selekcji i rekrutacji, ocen pracowniczych, planowania rozwoju zawodowego, doradztwa.

PEDAGOG - http://www.bg.uni.opole.pl. Baza danych opracowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Opolskiego. Zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów, przepisów prawnych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz dyscyplin pokrewnych. Zbiór obejmuje literaturę polską od 1990 roku

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA CYFROWA - http://www.ap.krakow.pl/dlibra Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa oferuje dostęp do materiałów dot. szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych. Obejmuje monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego UP, materiały konferencyjne, multimedia. Biblioteka funkcjonuje w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych jest kolejnym etapem budowy sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Serwis ten jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach uruchomionych w sieci PIONIER. Zasoby te współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze. Misją serwisu FBC jest: ułatwienie wykorzystania zasobów polskich bibliotek cyfrowych i repozytoriów; zwiększenie widoczności i popularyzacja zasobów polskich bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Internecie; udostępnienie użytkownikom internetu i twórcom bibliotek cyfrowych nowych, zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach polskich bibliotek cyfrowych i repozytoriów.

SCHOLARhttp://scholar.google.pl/ Usługa Google Scholar upraszcza wyszukiwanie tekstów naukowych. W jednym miejscu można wyszukiwać materiały z wielu dziedzin i źródeł: artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia i artykuły pochodzące z wydawnictw naukowych, towarzystw naukowych, repozytoriów materiałów zgłoszonych do publikacji, uniwersytetów i innych organizacji akademickich. Wyszukiwarka Google Scholar ułatwia znalezienie najbardziej odpowiednich naukowych materiałów źródłowych.

SCHOLARIS - www.scholaris.pl, czyli Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN to dostępna publicznie i bezpłatnie baza pomocy dydaktycznych, zasobów multimedialnych oraz informacji dla nauczycieli i innych pracowników sektora edukacji, a także uczniów i ich rodziców. Misją portalu Scholaris jest zwiększanie efektywności edukacji poprzez zastosowanie elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Na portalu Scholaris można znaleźć następujące usługi: materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów; Sprawy szkoły, m.in. akty prawne MEN www.men.gov.pl/prawo/wszystkie/akty_pr.php, informacje dotyczące awansu czy doskonalenia zawodowego; Serwis informacyjny, czyli dostęp do najważniejszych wiadomości ze świata edukacji, aktualności ze szkół, szesnastu regionów Polski oraz Europy i świata. W ramach serwisu informacyjnego promowane są ciekawe inicjatywy adresowane do środowisk oświatowych np. konkursy, konferencje europejskie, programy edukacyjne. Periodyki Scholaris m.in. Nowe w szkole, Kierowanie szkołą czy Interklasa

www.pedagogikapracy.pl Założeniem wortalu jest rozwój naukowej sieci współpracy krajowych i zagranicznych instytucji działających na rzecz pedagogiki pracy. Została przyjęta następująca struktura tematyczna wortalu, w której wyróżniono następujące zakładki: Biblioteka Pedagogiki Pracy (236 t.). Czasopisma: Pedagogika Pracy; Edukacja Ustawiczna Dorosłych; Pedagodzy pracy – baza zawiera noty biograficznej kilkuset pedagogów polskich i zagranicznych; Konferencje naukowe - cykl międzynarodowych o ogólnopolskich konferencji (1987-2009) rejestruje wykaz 166 konferencji naukowych w tym 28 międzynarodowych. inne wydawnictwa; e-konsultacje, e-learning; e-bibliografia. Utworzony portal internetowy Pedagogika Pracy stanowi użyteczne narzędzie dla teoretyków i praktyków, którzy wychowanie przez pracę uczynili przedmiotem swoich zainteresowań zawodowych i pozazawodowych. W wortalu poruszamy się wybierając określone linki co spowoduje wyświetlenie wybranych informacji na ekranie.

http://www.up.krakow.pl/biblio/oin/polecamy.html Serwis prowadzony przez Bibliotekę Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest „księgozbiorem podręcznym” pomagającym w udzielaniu informacji studentom i pracownikom naukowym uczelni. Serwis składa się z trzech części: „Czasopisma”, „Edukacja”, „Psychologia”. W dziale „Edukacja dorosłych” zamieszczono zestawienia bibliograficzne dotyczące oświaty dorosłych i uniwersytetów trzeciego wieku oraz uniwersytetów otwartych, strony instytucji umieszczających opisy artykułów lub książek z andragogiki oraz pełne teksty artykułów dostępnych w sieci dotyczących różnych aspektów edukacji dorosłych w Polsce i za granicą. Oprócz zestawień bibliograficznych przygotowanych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w sieci można znaleźć zestawienia zamieszczone przez inne biblioteki dysponujące bogatym zbiorem materiałów z dziedziny pedagogiki.

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI - http://wbn.edu.pl powstała z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otwarta została z myślą o wszystkich polskich uczelniach, instytutach naukowych, uczonych i studentach. Powszechny, bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie - to cel jej istnienia. Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

« góra strony