Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Pedagodzy   Instytucje naukowe, stowarzyszenia

Zespół Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN został powołany w 1953 r. W skład Komitetu wchodzą profesorowie pedagogiki wybierani przez właściwe środowiska naukowe oraz członkowie Akademii. Komitet Nauk Pedagogicznych jest samorządną reprezentacją nauk pedagogicznych, służącą integrowaniu uczonych z całego kraju, wchodzącą w strukturę PAN. Od 2007 r. przewodniczącym KNP jest prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski. W latach 1953-1973 przewodniczącym Komitetu był prof. B. Suchodolski, w latach 1974-1984 – prof. W. Okoń, od 1984 do 1993 r. prof. H. Muszyński a w latach 1993-2007 prof. T. Lewowicki.
Wśród 13 zespołów działających w KNP jest Zespół Pedagogiki Pracy, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski.
W śród zadań, jakie realizuje komitet możemy wymienić: analizowanie i ocena rozwoju nauk pedagogicznych, rozważanie istotnych problemów pedagogiki, inicjowanie i rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi, organizowanie sesji i konferencji naukowych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych, przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb nauk pedagogicznych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek nadzorujących te instytucje, przygotowywanie ekspertyz naukowych. diagnozowanie stanu oświaty, kształcenie kadr w dziedzinie pedagogiki, ocenianie poczynań reformatorskich w systemie edukacji narodowej, opracowywanie nowych koncepcji i propozycji rozwiązań modelowych dotyczących oświaty, kształcenia i doskonalenia kadr naukowych w dziedzinie pedagogiki oraz kształcenia nauczycieli.
http://www.knped.pan.pl

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne jest stowarzyszeniem naukowym, założonym w 1981 r. z siedzibą w Warszawie, wydaje „Forum Oświatowe”. Przewodniczącym Zarządu Głównego PTP w kadencji 2005-2008 był prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński.
PTP ma na celu rozwijanie nauk pedagogicznych, realizuje swoje cele m.in. przez: inspirowanie badań pedagogicznych i twórczych inicjatyw członków Towarzystwa, zmierzających do poznania dorobku myśli pedagogicznej polskiej i obcej, do rozwijania nauk pedagogicznych oraz do doskonalenia systemu edukacji narodowej w Polsce; udzielanie pomocy członkom Towarzystwa podejmującym wysiłki w celu wdrażania teorii pedagogicznej do praktyki kształcenia i wychowania, m.in. przez występowanie z inicjatywą w sprawie przyznawania nagród i tworzenie funduszy stypendialnych; współdziałanie z władzami państwowymi, komitetami i instytucjami PAN, jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, instytutami resortowymi, stowarzyszeniami naukowymi, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, zajmującymi się sprawami oświaty i wychowania; popularyzowanie osiągnięć nauk pedagogicznych oraz udział w rozwijaniu kultury pedagogicznej w społeczeństwie; inspirowanie i wspomaganie społecznego ruchu naukowego wśród nauczycieli i innych pracowników w dziedzinie oświaty i wychowania; działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji naukowych członków Towarzystwa przez organizowanie kursów naukowych, konkursów na wyróżniające się prace pedagogiczne, a także przez wspieranie wyjazdów naukowych za granicę; organizowanie zjazdów, konferencji i zebrań naukowych; współdziałanie z zagranicznymi i międzynarodowymi towarzystwami pedagogicznymi, uczestniczenie w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach z dziedziny nauk pedagogicznych oraz branie udziału w organizowanych przez nie kongresach i konferencjach.
http://pedagog.umcs.lublin.pl/~ptp-ol/ptp_polska.html

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Obecnie prezesem ZNP jest Sławomir Broniarz. ZNP realizuje swoje cele m.in. przez: aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania praw, wolności i godności osobistej, dążenie do powszechnej dostępności do oświaty na wszystkich jej szczeblach oraz zapewnienie warunków organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, tworzenie materialnej i społecznej bazy dla realizowania zadań w zakresie pomocy i uczestniczenia w życiu intelektualnym i kulturalnym środowisk lokalnych i całego kraju.
http://www.znp.edu.pl

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w Warszawie prowadzi działania na rzecz wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej. Instytut prowadzi i monitoruje badania edukacyjne, w tym badania: uwarunkowań psychologicznych, społecznych i ekonomicznych uczenia się oraz badania i studia nad modelami i koncepcją kształcenia i wychowania. Dyrektorem Instytutu jest doc. dr hab. Michał Federowicz. Główne kierunki badań Instytutu związane są z badaniami podstawowymi nad edukacją. Obecnie realizuje dwa projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Krajowe Ramy Kwalifikacji oraz Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego. Instytut Badań Edukacyjnych jako placówka naukowo-badawcza Ministerstwa Edukacji Narodowej prowadzi liczne badania w zakresie edukacji, jej uwarunkowań psychologicznych, społecznych i ekonomicznych oraz badania i studia nad modelami i koncepcją kształcenia i wychowania. Do zakresu działania Instytutu należy w szczególności prowadzenie badań dotyczących: kierunków rozwoju edukacji, organizacji i zarządzania oświatą modeli i koncepcji kształcenia (treści, metod, środków, form kształcenia i wychowania), teoretycznych podstaw kształcenia ogólnego i zawodowego efektywności wychowania, kształcenia ogólnego i zawodowego procesów zachodzących w systemie edukacji (sondaże opinii i poglądów środowisk oświatowych). Instytut jest wydawcą kwartalnika Edukacja. Studia. Badania

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy - Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki jest krajowym i europejskim centrum badań środowiska i treści pracy, projektowania standardów kwalifikacji zawodowych, krajowych i europejskich ram kwalifikacji, innowacyjnych modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Doskonalimy metody zarządzania jakością w ustawicznej edukacji zawodowej. prowadzimy badania prognostyczne zmian zapotrzebowania na kwalifikacje (Foresight). Ośrodek konsoliduje polskie i europejskie środowisko badań kształcenia zawodowego koordynując krajowe i międzynarodowe projekty badawcze (50 projektów Leonardo da Vinci, Socrates, Jean Monnet, COST, PHARE, eLearning). Ośrodek buduje europejskie sieci współpracy (Polska i Europejska Sieć Kształcenia Modułowego) oraz współpracuje z European Association for Education of Adults, ReferNet - The European Network of Reference and Experience, IGIP, EVBB, z 21 uczelniami i instytutami naukowo-badawczymi, ponad 100 szkół zawodowych różnego szczebla, ponad 1000 przedsiębiorstwami.
Proponujemy współpracę z naszymi wyspecjalizowanymi zespołami: Zespołem Badania Pracy i Kwalifikacji Zawodowych, Zespołem Europejskich Systemów Kształcenia, Zespołem Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Zespołem Informatycznych Technologii Kształcenia.
Nasze czasopisma: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Polish Journal of Continuing Education; Pedagogika Pracy, Seria Wydawnicza – Biblioteka Pedagogiki Pracy.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Stołeczne Warszawa. Organem prowadzącym Ośrodek jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Celem działania Ośrodka jest: podejmowanie działań na rzecz jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa, w szczególności poprzez upowszechnianie i wspieranie idei uczenia się przez całe życie; wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty poprzez realizowanie zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych. W Ośrodku działają cztery merytoryczne komórki organizacyjne: Wydział Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Wydział Poradnictwa Zawodowego, Wydział Rozwoju Programów oraz Zespół Informacji Wydawniczej. Aktualnie realizowane projekty systemowe zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego; System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego; Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie. http://www.koweziu.edu.pl

Akadamia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie powstała w 1922 roku. Obecna nazwa funkcjonuje od 2000 roku (Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej 1922-1976, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej 1976-2000. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest najstarszą uczelnią pedagogiczną w Polsce i jedyną instytucją kształcącą nauczycieli i wychowawców, której głównym i nad-rzędnym celem jest przygotowanie na najwyższym akademickim poziomie kadr do pracy z osobami niepełnosprawnymi wymagającymi specjalnej opieki i pomocy. Wydział Nauk Pedagogicznych, kontynuuje ponad osiemdziesięcioletnie tradycje Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w zakresie badań, refleksji i działań praktycznych, dotyczących różnych aspektów wspomagania człowieka. Jest jednym z najsilniejszych w kraju akademickich ośrodków pedagogicznych, mających uprawnienia do prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych. http://www.aps.edu.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego została powołana przez nauczycieli dla nauczycieli z myślą o jak najlepszym przygotowaniu akademickim pedagogów, wychowawców, nauczycieli, a także pracowników instytucji oświatowych i wychowawczych. Uczelnia istnieje od 1995 roku. WSP ZNP kształci nauczycieli i innych pracowników oświaty na poziomie studiów zawodowych i magisterskich oraz podyplomowych.
WSP ZNP jest od 1997 roku wydawcą ogólnopolskiego czasopisma „Ruch Pedagogiczny” o najdłuższym rodowodzie – ukazuje się od 1912 roku. Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowo-dydaktycznych, nauczycieli i studentów. Upowszechnia ono nowoczesną wiedzę pedagogiczną oraz dorobek naukowy środowisk akademickich i nauczycielskich z całego kraju.
http://www.wsp.edu.pl

« góra strony